ทักษะวัยรุ่น ควรจะต้องเพิ่ม ในด้านความรู้ ความคิด ทักษะการปรับตัวที่ต้อง มีอยู่ตลอดเวลา

ทักษะวัยรุ่น

ทักษะวัยรุ่น วัยรุ่นควรจะมี ทักษะการดํารงชีวิต มีอะไรบ้าง

ทักษะวัยรุ่น เมื่อเทคโนโลยีก้าวไกล การดำเนินชีวิต และช่องทางการ ทำมาหากิน ก็ต้องมีเรื่อง ของการแข่งขัน ที่มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่ พวกผู้ใหญ่ที่ต้อง ออกไปทำงาน เพื่อเลี้ยงครอบครัว บรรดากลุ่มวัยรุ่น ที่ยังอยู่ในวัยเรียน ก็ต้องใช้ชีวิต ที่บางครั้งอาจ จะต้องตก อยู่ในสถานการณ์ บางสถานการณ์ ทำให้องค์การ อนามัยโลก ก็เลยออกมา กำหนดทักษะชีวิต ของพวกวัยรุ่น ที่ควรพัฒนา ไว้ดังนี้ครับ

1. ทักษะเรื่อง การตัดสินใจ หมายถึงการ ใช้ชีวิตแบบ มีระเบียบ พร้อมทั้งยัง กล้าตัดสินใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ดีของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้าน สุขภาพ หรือความปลอดภัย ในชีวิต

2. ทักษะทางด้าน การแก้ปัญหา ที่เรียกว่า ไม่จำเป็นต้อง รอผู้ใหญ่ แต่ควรจะเลือก ที่จะแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นแบบ ถูกต้องเป็นไป หลักตามระเบียบ แบบแผนที่เคยมี และควรที่จะเป็น

3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นความ สามารถเฉพาะตัว ควรนำเอาแนวทาง ทางความคิดมาช่วย เรื่องของการ ตัดสินใจและ แก้ปัญหาให้ได้

ข้อดีของการมี ทักษะชีวิต คือ อะไร

ทักษะวัยรุ่น

4. ทักษะการคิด แบบมีวิจารณญาณ ต้องรู้จักที่จะ คิดวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ หรือสามารถ ประเมินสถานการณ์ ที่อยู่รอบตัว ให้มีผลดี ต่อการดำเนินชีวิต

5. ทักษะการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ เรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่สำคัญมาก อย่าใช้คำว่า “ไม่รู้” ควรทำให้เหมาะสม กับวัฒนธรรม และเป็นไปตาม สถานการณ์

6. ทักษะการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ ควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องเร่งสร้าง สิ่งนี้ให้กับ บุตรหลานก่อนอย่างอื่น

7. ทักษะการ ตระหนักรู้ในตนเอง ควรที่จะต้อง ยอมรับข้อดี และข้อด้อยของตัวเอง แต่ไม่คิดด้อยค่าตัวเอง เพราะทักษะนี้ คือพื้นฐาน ที่สำคัญที่สุด เพื่อจะนำไปสู่ การพัฒนาในทักษะอื่น ๆ

8. ทักษะการจัดระเบียบ ของความเครียด เพราะบางครั้งวัยรุ่น อาจจะเป็นวัย ที่บางคนบอกว่า เข้าใจได้ยาก ทำให้ตัววัยรุ่น เกิดความเครียด และรู้สึกว่า ไม่มีใครเข้าใจ ซึ่งไม่เป็นความจริง

แต่ถ้าเด็กวัยรุ่น มีคำถามว่า ทักษะชีวิตมีกี่ด้าน ก็ควรจะบอกว่า เป็น ทักษะชีวิต 4 ด้าน และสี่องค์ประกอบ ที่ควรจะพัฒนา เพื่อสามารถเข้าใจ ความคิดว่าสังคม และประเทศชาติ ต้องการได้บุคลากร ที่ยอดเยี่ยมต่อไป ในอนาคต

บทความพิเศษ ไลฟ์ สไตล์ ของคนไทย และ เพิ่มทักษะ

—*—อ้ายตัวกลม